Salgs- og leveringsbetingelser

ved Trane Entertainment Group herefter kaldt TEG.

Nedenfor kan du se vores salgs og leverings betingelser. Disse godkender du hvergang du laver en handel med os.


TEG Disco & TEG Stage:

TEG kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:


-a. TEG har uden yderligere begrundelse og uden erstatningspligt, ret til indtil 10 uger før den aftalte optræden, at annullere nærværende kontrakt. Herefter kan kontrakten alene annulleres som følge af de i punkt b-e anførte årsager.
-b. Sygdom dokumenteret ved lægeattest.
-c. Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud.
-d. Fast engagement af mindst 3 dages varighed inden for en måned hos samme arbejdsgiver, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før. Dokumenteres med engage-mentskontrakt.
-e. Kontrakten kan begæres ophævet pga. ministerielt/offentligt forbud mod afholdelse af arrangementet, eller ved så alvorlige trafikstandsninger (herunder overisning, isslag mv.), at det er umuligt for TEG at nå frem. TEG forsøger i givet fald at skaffe andet, velkvalificeret erstatning for den bookede løsning.

Såfremt TEG i alvorlig grad misligholder kontrakten er dette erstatnings-pligtig overfor arrangøren. TEG erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden.

Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog TEG at træffe foranstaltninger, der så vidt muligt kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler. Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og GRAMEX betales af arrangøren og er TEG uvedkommende.

Afbestilling I tilfælde af afbestilling senere end 16 uger før afholdelse af arrangementet, debiteres 50% af slutprisen. Ved afbestilling senere end 12 uger før debiteres det fulde beløb. Ved dokumenteret dødsfald og alvorlig sygdom i arrangørens husstand kan afbestilling dog ske uden omkostninger. Afbestilling skal meddeles skriftligt (ikke pr. e-mail) til TEG.

Ankomst og opstilling Hvis ikke andet er aftalt, ankommer TEG ca. 30min til 3 time før det på kontrakten angivne starttidspunkt. Efter sluttidspunktet kan det forekomme at udstyret først afhentes 3 timer efter arrangementers sluttidspunkt.

Sørg venligst for at TEG har fri adgang til festlokalet på det aftalte opstillingstidspunkt og afhentningstidspunkt. Opstilling kan ikke ske uden for det aftale tidsrum, sørg derfor venligst for at overholde tiderne! Arrangør skal ved bookingen oplyse hvis der er mere end 30m afstand mellem nærmeste parkeringsplads og festlokalet, samt om udstyret skal transporteres af trapper. Er dette ikke gjort afregnes der kr. 10.- pr. meter over 30m. Derudover tillægges kr. 250.- pr. etage, såfremt der ikke er adgang til elevator. Eller arrangøren stiller med 2 hjælper til get in og get out. teg kan afvise hjælper.

Det er arrangørens ansvar at forsikre publikum og optrædningsstedet for skader og lignende. Arrangøren har ligeledes ansvaret for TEGs sikkerhed. Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed må det påregnes at TEG stiller med reduceret opstilling.
Der vil under de fleste arrangementer blive brugt røg/hazer maskiner. Det er i disse tilfælde arrangørens ansvar at sørge for at dette ikke vil give problemer med eventuelle røgalarmer samt brandvæsen.

Arrangøren stiller to stk. parkeringsplads til rådighed for TEG i gå afstand fra feststedet.

Honorar Se betalingsbetingelser på kontrakten. Honorar forfalder til fuld betaling, uanset om der afsluttes tidligere end det i kontrakten anførte tidspunkt. Der fremsendes kun faktura til senere betaling mod forudgående aftale. Der kan ikke betales med Dankort.

I øvrigt Anlæg samt andre effekter med forbindelse til, eller indflydelse på TEG´s optræden må udelukkende betjenes af TEG´s personale eller en hjælper som TEG´s ansvarshavende udpeger hertil.
Der må medbringes egne musik cder. TEG modtager meget gerne musikønsker på forhånd. Dette gælder ved kunstner bookning.

Fortæring: Under arrangementet leverer arrangøren drikkevarer (normalt sodavand) til TEG, ligesom arrangøren sørger for bespisning iform af varmt måltid, sodavand, kaffe og gerne lidt slik og frugt. Vi frabeder os at der serveres øl, vin og spiritus for TEG. Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster på TEG´s driftsmidler. TEG kan afbryde optræden ved slagsmål og trusler fra publikum. Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for arrangørens ansvar.

Klager, afbestilling, kreditering m.m. skal foretages skriftligt til TEG, Att. Patrick Hug. TEG kan kontaktes under afviklingen af arrangement på +45 72 65 58 05. TEG er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at TEG efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er TEG alligevel berettiget til fuldt honorar.

TEG Rental
 1. Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af TEG
 2. Det lejede må ikke uden TEGs skriftlige godkendelse på lejekontrakten medtages til udlandet.
 3. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af TEGs fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra TEG´s lager og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader TEG´s lager regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 11:00.
 4. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er TEG berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentnings-berettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
 5. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Selvrisikoen er på 25.000 kr. som lejer hæfter for. Eventuelle skader skal straks anmeldes til TEG og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejeren er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a. :
  - tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer
  - glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag
  - løse kabler, ledninger, stropper eller manglende lamper
  - grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges lejeren eller dennes medarbejder til last
  - Kunden har altid erstatningspligt overfor uforklarlig bortkomst, beskadigelse eller bemaling af det lejede.
  Kan reparation udføres sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning. Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres erstattes til fuld- og nyværdi. Dårligt rengjort udstyr efterfaktureres til samme pris som lejeprisen.
  Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra TEG. TEG er ikke ansvarlig for evt. Personskader eller skader forvoldt af det lejede.
 6. Det lejede skal afhentes af lejeren på TEGs lager eller efter aftale transporteres eller sendes til opgivne adresse hos lejer evt. mod betaling. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i et egnet køretøj og på forsvarlig måde. TEG forbeholder sig ret til at godkende transporten.
 7. Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.
 8. Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. TEG er berettiget til - uden særlig underretning - at erstatte reserveret udstyr med andet af samme funktion.
 9. Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres. Manglende lamper debiteres til salgspris.
 10. Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 21 hverdage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 14 hverdage før 1. lejedag debiteres 100% af lejebeløbet, dog mindst kr.: 350 + moms
 11. Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt.
 12. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte leje periode vil ikke - uden særlig aftale herom - berettige til nedsættelse af lejen.
 13. TEGs døgnvagt service har 24 timers telefonvagt på tlf. +45 72 65 58 05. Opstår et driftproblem på det udlejde kan døgnvagten tilkaldes. Tilkaldes døgnvagt unødigt koster det min. Kr. 1000 + moms I start gebyr og herefter 500 kr. Pr påbegyndt halve time.
 14. Hvis lejer vælger at få leveret og afhentet det udlejede skal lejer sikre TEG adgang til levering og afhentning inden for det aftalte tidsrum på forsiden af kontrakten.
 15. Ved forsinkelse af levering/afhentningen af det udlejede er TEG berettiget til 600 kr. + moms pr. halv time. Som erstatning ved forsinkelse hvor lejer kan stilles til ansvar
 16. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke betalt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.
 17. Reklamationer på lejeprodukter skal ske senest ved returnering. Lejer kan ikke tilbageholde udstyr eller lign. En evt. kulance vil blive udbetalt via en bankoverførsel.
 18. TEG tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.